Cel i założenia Projektu Zintegrowanego

Cele projektu w zakresie poddziałania 3.2.1 – II edycja :
Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno– zawodowych 1536 osobom dorosłym (w tym 845 kobiet) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 923 osób dorosłych (w tym 508 kobiet) w tym minimum 80% osób o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze TIK, Języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych w terminie do 31.12.2022r.

Cele projektu w zakresie poddziałania 3.2.2 – II edycja :
Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 482 osobom dorosłym (w tym 265 kobiet) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 150 osób dorosłych (w tym 82 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy w okresie do 31.12.2022r.